REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Regulamin określa warunki uzyskania dostępu oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach elektronicznego zapisu na wizytę za pośrednictwem platformy
    https://soundcare.nakiedy.pl

2. Treść regulaminu odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

3. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczna z zawarciem przez Usługobiorcę i Usługodawcę umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

§ 1 DEFINICJE

1. Wizyta – zapisanie się na wizytę za pośrednictwem platformy https://www.soundcare.nakiedy.pl.

2. Usługodawca – Centrum Słuchu SoundCare sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu (51-163) przy Al. M. Kromera 57A, NIP: 5213877304, REGON:384428335

3. Usługobiorca – osoba korzystająca z formularza rejestracyjnego https://soundcare.nakiedy.pl

4.. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na indywidualne żądanie Usługobiorcy drogą elektroniczną, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez korzystanie z formularza rejestracyjnego.

5. Formularz rejestracyjny – formularz służący do rejestracji Usługobiorcy, dostępny na stronie internetowej https://soundcare.nakiedy.pl

 § 2 WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.

 2. Formularz rejestracyjny jest dostępny przez przeglądarki internetowe z obsługą Java, Flash, JavaScript.

§ 3 ZAWARCIE I OBOWIĄZYWANIE UMOWY

1. Zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą następuje poprzez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.

2. Umowa zostaje zawarta na czas trwania Wizyty.

3. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia, iż działania Usługobiorcy są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zmierzają do jego obejścia bądź nakierowane są na wyrządzenie szkody innym Usługobiorcom

. § 4 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym oraz informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach w tym zakresie. 2. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z formularza zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, w celach zgodnych z obowiązującym przepisami prawa.

3. Usługobiorca powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mających na celu wyrządzenie szkody u innych Usługobiorców formularza, jak również wszelkich innych czynności zmierzających do obejścia prawa.

4. Usługobiorca jest uprawniony do rejestrowania się za pośrednictwem formularza rejestracyjnego oraz korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

 5. Rejestracja za pośrednictwem https://soundcare.nakiedy.pl jest bezpłatna.

 § 5 PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym regulaminie.

2. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie usługi spowodowane: a. niespełnieniem wymagań technicznych koniecznych do korzystania z usługi, b. działaniem osób trzecich, c. przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

 § 6 WARUNKI ORAZ SPOSOBY ŚWIADCZENIA USŁUGI

1. W celu rozpoczęcia korzystania z usługi, Usługobiorca zobowiązany jest do rejestracji w ramach formularza rejestracyjnego. Dane wymagane przy rejestracji:

1) imię i nazwisko
2) numer telefonu,
3) adres poczty elektronicznej (email),
4) preferowana data badania słuchu lub doboru aparatów słuchowych
5) preferowana godzina badania słuchu lub doboru aparatów słuchowych,

 2. W ramach elektronicznego systemu umawiania wizyty Usługobiorca ma możliwość:
a. umówienia się na badanie słuchu wykonane stacjonarnie w salonie Centrum Słuchu SoundCare sp. z o.o. przy Al. Marcina Kromera 57A (51-163 Wrocław) w dogodnym dla siebie terminie
b. umówienia się na badanie słuchu wraz z doborem aparatów słuchowych wykonane stacjonarnie w salonie Centrum Słuchu SoundCare sp. z o.o. przy Al. Marcina Kromera 57A (51-163 Wrocław) dogodnym dla siebie terminie

§ 7 DANE OSOBOWE

1.Szczególne zasady dotyczące ochrony oraz przekazywania danych osobowych Usługobiorców zostały uregulowane w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.soundcare.pl

§ 8 REKLAMACJE

Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Uczestników przez osoby nieuprawnione, dlatego Uczestnicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji, jeżeli usługa świadczona jest w sposób nieprawidłowy, bądź występują przeszkody w jej realizacji za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca.

2. Reklamacje mogą zostać zgłoszone w formie pisemnej, za pośrednictwem poczty e- mail na adres kontakt@soundcare.pl

3. Treść reklamacji powinna obejmować następujące informacje: dane zgłaszającego, czas oraz dokładny opis problemu.

4. Usługodawca przekaże zgłaszającemu informację o uwzględnieniu bądź odrzuceniu reklamacji wraz ze stosownym uzasadnieniem.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przeszkody w korzystaniu z formularza umówienia wizyt bądź w świadczeniu usługi wynikłe z przyczyn nieleżących po jego stronie.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Spory wynikłe na podstawie zawartej przez Strony umowy będą rozpoznawane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

2. Usługodawca zastrzega możliwość dokonania jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu. W takim przypadku usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie